Technický dozor stavebníka

Technický dozor staveb

Zajišťujeme komplexní činnosti při výkonu technického dozoru investora/ stavebního dozoru pro všechny oblasti inženýrských, průmyslových a pozemních staveb. Tyto činnosti provádí specialisté v oborech dopravní stavby, pozemní stavby, geotechnika, inženýrská geologie,  mostní konstrukce, silno a slaboproud, kontrola kvality staveb, produktovody a ekologie.  Samozřejmostí je řízení staveb dle smluvních podmínek Federation Internationale des Ingénieurs-Conseils (mezinárodní federace konzultačních inženýrů) - FIDIC.

Naši specialisté mají dlouholeté zkušenosti z výkonu technického dozoru a disponují potřebnými oprávněními a autorizacemi, zejména autorizacemi ČKAIT, ,,Oprávněním pro výkon stavebního dozoru pozemních komunikací “ od Ministerstva dopravy ČR, příp. oprávněním MŽP pro geologické práce.

Inženýrské činnosti (IČ), vč. majetkoprávní přípravy

Zajišťujeme kontrolní a koordinační činnost, jejímž cílem je zajištění efektivní práce jednotlivých specialistů zajišťujících výkon IČ k SP, včetně nebo bez majetkoprávní přípravy. Koordinaci inženýrských činností vykonává koordinátor, který je přímo účasten nejsložitějších úkonů při zajišťování územních rozhodnutí nebo pravomocných stavebních povolení včetně nebo bez majetkoprávní přípravy staveb pozemních komunikací.

Koordinátor inženýrských činností zejména (i) řídí výkon IČ k SP, včetně nebo bez majetkoprávní přípravy stavby, (ii) stanoví koncepční východiska při řešení vzniklých problémů a odstraňování překážek, zejména v majetkoprávní oblasti, (iii) jedná s objednatelem jako výlučný zástupce zhotovitele (tj. i za sdružení dodavatelů) ve věcech týkajících se výkonu inženýrských činností stavby (souboru staveb), (iv) vykonává koordinační a řídicí funkci vůči podřízeným pracovním týmům specialistů na inženýrskou činnost a příslušným oddělením dodavatelů / poddodavatelů a (v) svolává, řídí a vede pravidelné koordinační porady po dobu trvání činností, vč. pořizování zápisů z těchto porad.

Zajišťujeme komplexní IČ ke SP, zajišťujeme seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit stavbu, obstaráváme výpisy z příslušných katastrů nemovitostí, znalecké posudky, návrhy smluv, jejich projednání a odsouhlasení s objednatelem, jednání s vlastníky, jednání s  katastrálními úřady, zápisy geometrických plánů do KN, podávání návrhů na vklad přípravu návrhů smluv o zřízení věcného břemene.

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím