BOZP | PO „S námi bezpečně a bez úrazu“

Koordinátor BOZP na staveništi

 

Zajišťování činnosti koordinátora BOZP ve fázi přípravy a realizace dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Hlavní činnosti při přípravě stavby:
 • Zpracování Plánu BOZP na staveništi
 • Identifikace bezpečnostních a zdravotních rizik
 • Předávání podnětů a technických opatření
 • Poskytování odborných konzultací k zajištění BOZP při výstavbě
 • Stanovení požadavků na BOZP při udržovacích pracích
Hlavní činnosti při realizaci stavby:
 • Informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích
 • Kontrola dodržování předpisů s ohledem na BOZP a Plán BOZP
 • Koordinace spolupráce osob pověřených přijímáním opatření BOZP
 • Spolupráce při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění prací 
 • Zpracování zápisů o zjištěných nedostatcích v BOZP

Komplexní služby v oblasti BOZP

 

Zajišťování činnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik dle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Hlavní činnosti OZO v prevenci rizik:
 • Poradenství v oblasti BOZP
 • Vyhledávání a řešení rizik na pracovištích
 • Zpracování dokumentace – vnitřních předpisů ve vztahu k BOZP
 • Provádění školení v oblasti BOZP včetně odborných školení (obsluhy VZV, řidiči referentských vozidel)
 • Provádění kontrol BOZP na pracovištích a prověrek BOZP

Komplexní služby v oblasti PO

 

Zajišťování činnosti odborně způsobilé osoby v požární ochraně dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Hlavní činnosti OZO v požární ochraně:
 • Poradenství v oblasti PO
 • Zpracování dokumentace požární ochrany
 • Provádění školení a odborné přípravy v oblasti PO
 • Provádění preventivních požárních prohlídek na pracovištích

Revize technických zařízení

 

Zajišťování provádění revizí technických zařízení a vyhrazených technických zařízení.
 

Zajišťování provádění revizí technických zařízení a vyhrazených technických zařízení:
 • Elektrická zařízení
 • Plynová zařízení
 • Tlaková zařízení
 • Zdvihací zařízení a motorové manipulační vozíky

Komplexní služby v oblasti životního prostředí

 

Zajišťování služeb podnikového ekologa.

Hlavní činnosti:
 • Navrhování preventivních opatření k předcházení vzniku havárií a opatření k jejich minimalizaci a spolupráce na jejich realizaci.
 • Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s orgány státní správy.
 • Spolupráce na návrzích změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z pohledu produkce odpadů a znečištění a nakládání s nimi.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování rizik a odstraňování havárií.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení.
 • Vedení příslušné dokumentace a její aktualizace.
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Zpracování podkladů pro hlášení požadovaná právními předpisy.

Služby v silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), Bezpečnostní poradce ADR

Hlavní činnosti:
 • Dohlížet nad dodržováním předpisů pro přepravu nebezpečných věcí u objednatele
 • Radí objednateli v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí
 • Po ukončení roku připravuje výroční zprávu pro objednatele a orgán státní správy o činnostech podniku v oblasti přepravy nebezpečných věcí; tyto výroční zprávy musí být uchovávány po dobu 5 let a na požádání musí být předloženy příslušnému úřadu státní správy
 • Sleduje postupy pro dodržování požadavků upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě u objednatele
 • Sleduje postupy kontrol zařízení užívaného při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí
 • -Sleduje školení zaměstnanců objednatele zúčastněných na přepravě nebezpečného zboží a vedení záznamů o tomto školení

 

 

 • Sleduje a kontroluje uplatňování nouzových postupů v případě mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí
 • Sleduje vyšetřování a pokud je to potřebné, vypracovávání zpráv o vážných mimořádných událostech nebo vážných nedostatcích zaznamenaných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí
 • Sleduje, jak je dbáno na právní předpisy a zvláštní požadavky spojené s přepravou nebezpečných věcí a volbu a používání subdodavatelů nebo třetích osob
 • Sleduje zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích při přepravě, nakládce nebo vykládce nebezpečných věcí
 • Sleduje uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu a aby tyto doklady a výbava byla v souladu s předpisovými požadavky

Prodej bezpečnostního značení a prostředků

 

Naše společnost nabízí bezpečnostní značení a prostředky pro zajištění bezpečnosti a požární ochrany (hasicí přístroje, bezpečnostní značky a značení atd.).

Veškeré zboží si můžete vybrat a objednat na adrese www.e-safetyshop.eu 

BOZP | PO
Kontakt

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím