Geotechnika | Geologie | Průzkumy

Geotechnické konzultace

Poskytneme vám odbornou pomoc i poradenství v oblasti geotechniky v přípravné fázi všech vašich projektů, během jejich realizace i po jejich dokončení. Jsme připraveni vás provázet během všech fází výstavby, abyste se v oblasti geotechniky cítili komfortně. 

„Každý projekt je pro nás zajímavý.“

„Najdete nás všude tam, kde budete potřebovat.“

Pomůžeme vám:
 • řešit svahové nestability
 • zjistit stabilitu podloží 
 • navrhnout způsob založení stavebních objektů
 • navrhnout zajištění stěn stavebních jam
 • navrhnout vhodné sanační opatření
 • navrhnou odvodnění stavebních objektů
 • vhodně a bezpečně ukládat zeminy a další materiál
 • efektivně využívat dostupné stavební materiály
 • se zodpovězením dalších geotechnických otázek  

Geotechnický dozor

Rádi pro vás budeme vykonávat geotechnický dozor během výstavby a zakládání stavebních objektů na všech typech staveb. Posoudíme soulad reálných geotechnických poměrů ověřených během výstavby s předpoklady uvedenými v projektové dokumentaci.

Připravíme vám návrhy řešení v případě problémů se stabilitou zemního tělesa nebo nevyhovujících parametrů zemin základových půd.

Jsme zvyklí věci řešit komplexně a napříč obory. Proto jsme vždy připraveni jednat s mnoha odborníky z různých oborů, aby byly záležitosti vyřešeny v souladu s projektem, platnými předpisy, technickými možnostmi zhotovitelů a k plné spokojenosti stavebníka.

Geotechnický dozor většinou zahrnuje kontrolu a dohled nad výstavbou a kvalitou:
 • Podloží stavebních objektů
 • Násypů a zářezů zemních těles
 • Aktivní zóny pozemních komunikací, zemní pláně a základové spáry
 • Konstrukčních vrstev vozovek pozemních komunikací
 • Železničního spodku a svršku
 • Podlah pozemních staveb
 • Terénních úprav
 • Materiálů určených k zakládání a budování zemních těles
 • Základů mostů, propustků a dalších obdobných stavebních objektů
 • Pilot, podzemních stěn, opěrných a zárubních stěn, gabionových stěn a matrací, záporových stěn apod.
 • Geosyntetik použitých pro vyztužení zemních těles
 • Odvodňovacích systémů
 • Průkazních a kontrolních zkoušek
 • Provozní dokumentace 

Inženýrsko-geologický, hydrogeologický, geotechnický průzkum

Vzhledem k vašemu stavebnímu záměru pro vás připravíme vhodný návrh inženýrsko-geologického (IGP), hydrogeologického (HGP) nebo geotechnického (GTP) průzkumu, který jsme následně schopni kompletně zrealizovat.

To vám pomůže zjistit, v jakých geologických a hydrogeologických podmínkách bude stavba realizována, zda bude ovlivněna podzemní vodou či nikoli, s jakými problémy se můžete potkat, čemu se můžete vyhnout a s čím musíte dopředu počítat. Součástí průzkumu je i naše doporučení pro výstavbu.

IGP, HGP a GTP většinou zahrnují:
 • Přípravné práce
 • Rešerše dostupných podkladů, dokumentů a informací
 • Zpracování projektu geologických prací
 • Zajištění vstupů na pozemky
 • Vytýčení inženýrských sítí
 • Provedení průzkumných vrtných prací (vrty, kopané sondy apod.)
 • Vystrojení vrtů k hydrogeologickému pozorování, pokud je požadováno
 • Odběr vzorků zemin a podzemní vody za účelem provedení laboratorních analýz
 • Geodetické zaměření sond
 • Zpracování a interpretace výsledků průzkumných prací v závěrečné zprávě
 • Realizaci dalších požadavků objednatele průzkumných prací 
 • Jednání s objednatele, případně projektantem stavby

Geotechnické polní zkoušky

Během výstavby je nutné kontrolovat kvalitu prováděných prací, zjišťovat únosnost zemin in-situ, míru jejich zhutnění apod.. Jednou z možností je provádění průkazních a kontrolních polních zkoušek.

V souladu s příslušnými platnými ČSN, TP, TKP a dalšími technickými předpisy provádíme a zajišťujeme následující polní zkoušky: 
 • Statická zatěžovací zkouška (SZZ) pro pozemní komunikace, železniční dráhy a ostatní druhy staveb
 • Rázová zatěžovací zkouška – lehká dynamická deska (LDD)
 • Integrita pilot (PIT, CHA)
 • Stanovení objemové hmotnosti zemin (stanovení parametru míry zhutnění (D, C, ID)
 • Geodetická kontrolní metoda (nivelace)
 • Penetrační zkoušky (statické a dynamické)

Laboratorní analýzy

Další možností kontroly kvality prováděných prací je zajištění průkazních a kontrolních laboratorních analýz.

Za tímto účelem provádíme odběr vzorků zemin, hornin a kameniva, které posuzujeme z hlediska vhodnosti do zásypů, násypů, aktivní zóny, konstrukčních vrstev, kolejového lože, stanovení míry zhutnění a dalších. parametrů.

Dle vašich potřeb na konkrétní stavbě vám provedeme vhodný návrh úpravy zemin.

V souladu s příslušnými platnými ČSN, TP, TKP a dalšími platnými technickými předpisy zajišťujeme provedení následujících laboratorních zkoušek: 
 • Zrnitost
 • Vlhkost
 • Meze tekutosti a plasticity
 • Obsah organických látek
 • Propustnost
 • Stlačitelnost
 • Proctor Standard (maximální objemová hmotnost, optimální vlhkost)
 • Minimální a maximální ulehlost
 • CBR a CBRsat
 • IBI
 • Smyková pevnost
 • Objemová hmotnost
 • Pevnostní zkoušky
 • Namrzavost
 • Nasákavost
 • Mrazuvzdornost
 • Objemové změny (bobtnání) atd.

Materiálové inženýrství

Ve stavebním průmyslu se pohybujeme již mnoho let. Sbíráme cenné zkušenosti po celé České republice i za jejími hranicemi, zaměstnáváme a spolupracujeme s významnými odborníky v mnoha oborech. 

Naučili jsme se rozumět materiálům určeným pro výstavbu. Víme, které materiály jsou vhodné do jakých částí zemních těles a které je naopak vhodné raději umístit na skládku. S dostupnými materiály v různých koutech naší vlasti se snažíme nakládat zodpovědně a s respektem k životnímu prostředí. Jsme příznivci využívání druhotných i recyklovaných surovin při výstavbě. To vše v souladu platnými technickými předpisy.

Rádi vám s posouzením kvality i vhodnosti jednotlivých materiálů pomůžeme, poradíme a budeme s vámi konstruktivně spolupracovat na jejich využití.

Máme zkušenosti s:
 • Lomovým kamenivem všech frakcí
 • Těženými přírodními štěrky a písky
 • Jemnozrnnými zeminami
 • Umělým kamenivem – struskou
 • Hlušinovou sypaninou (vč. uhelné)
 • Recykláty (betonový, cihelný atd.)
 • Dalšími specifickými materiály

Geotechnický monitoring

Připravíme vám projekt a návrhy geotechnického monitoringu, abyste měli kontrolu nad bezpečností zemního tělesa při jeho budování i po jeho dokončení.

V rámci geotechnického monitoringu provádíme, sledujeme a vyhodnocujeme:
 • Konvergenční měření
 • Vývoje pórových tlaků
 • Sedání násypů a deformace podloží
 • Inklinometrická měření
 • Dynamometrická měření
 • Extenzometrická měření
 • Tenzometrická měření
 • Náklony stěn stavebních konstrukcí
 • Deformace stavebních konstrukcí i zemních těles
 • Makroskopická sledování stavebních konstrukcí

Hydrotechnický monitoring

Připravíme vám projekt a návrhy hydrotechnického monitoringu, abyste měli přehled o výskytu a chování podzemní vody v okolí stavby před její realizací, v průběhu výstavby i po dokončení stavebních prací. Takto dokážeme posoudit vlivu stavby na vodu v zemním prostředí.

V rámci hydrotechnického monitoringu provádíme, sledujeme a vyhodnocujeme:
 • Odběry vzorků podzemních vod 
 • Laboratorní analýzy kvality vod
 • Měření úrovní hladin podzemních vod ve vrtech, studních a jímacích objektech v blízkosti stavby

Geofyzikální průzkum

Specifickou oblastí nedestruktivních průzkumných prací bez nutnosti přímého zásahu do horninového prostředí je geofyzikální průzkum (GFP). Díky němu jsme schopni udělat si představu o geotechnických podmínkách na lokalitě, aniž bychom museli do země vrtat nebo kopat.

Výsledku geofyzikálních průzkumných prací je možné zpracovávat samostatně nebo je korelovat s výsledky jiných průzkumných prací a získat tím ucelenější představu o horninovém prostředí.  

V návaznosti na konkrétní požadavek objednatele a okrajové podmínky na lokalitě jsme schopni připravit vhodný návrh GFP.

V rámci GFP je možno využít následující průzkumné metody:
 • Geoelektrické metody
 • Seismické metody
 • Radiometrické metody 
 • Gravimetrické metody
 • Magnetometrické metody

Diagnostický průzkum

 

Rádi pro vás navrhneme a provedeme komplexní diagnostický průzkum pro inženýrské a pozemní stavby. Zajišťujeme ověření stávajícího stavu stavebních konstrukcí formou vizuálních prohlídek, destruktivních i nedestruktivních zkoušek včetně vyhodnocení a doporučení.

Ekologický průzkum

 

Nabízíme vám ekologické služby spojené s ochrannou životního prostředí. Provádíme lokalizace ekologických rizik a návrh nápravných opatření. Zpracováváme odborné studie, posudky a průzkumy. Spolupracujeme na rizikových analýzách a monitoringu podzemních a povrchových vod.

Loading...
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím